NBA Live 97

🛈 Tips: 请查看帮助页面获得更多使用技巧
NBA Live 97 (1996)
EA Sports
Play
NBA Live 97 是 NBA Live 视频游戏系列的第三部作品。封面人物是萨克拉门托国王队的米奇·里士满。